REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIÍ

SPRAVÍME PRE VÁS

Revízie elektroinštalácii

Revízie elektro sú potrebné pre kolaudačné rozhodnutie, pre poisťovne alebo pre splnenie vyhlášky 508/2009. Vykonávame revíziu, kontrolu a meranie stavu elektroinštalácie ako aj samotného rozvádzača. Prekontrolujeme každý spotrebič a pripojovacie miesto. Vykonáme funkčnú skúšku prúdové chrániča, preveríme stav prepäťovej ochrany (varistorov, bleskoistky), izolačný stav vodičov a zemný odpor bleskozvodov. Kontrolu vykonávame v zhode s normami STN.

Elektroinštalácie

Zásuvky, svetlá, rozvodná skryňa, test prúdových chráničov a prepäťových ochrán, meranie impedančných smičiek a iné.

Elektrospotrebiče

Podľa vyhlášky 508/2009 - vykonáme revíznu správu pre elektrospotrebiče - tlačiarne, pc, tv, kuchynské spotrebiče. Väčšie el.zariadenia, CNC, hoblovačky, vrtačky, frézy, laminovačky.

Fotovoltaické elektrárne

Vypracujeme vám revíznu správu fotovoltaickej sústavy, prípadne vám poradíme ako splniť všetky potrebné normy.

Rozvádzačov a bleskozvody

Pasívne (meranie odporu zemniacej sústavy) Aktívne bleskozvody (meranie odporu zemniacej sústavy, test aktívneho zachytávača)

Osvetlenie

Revízia osvetlenia kancelárskych priestorov, bytov, rodinných domov, hál ako aj vonkajšieho osvetlenia.

NN,VN, VVN rozvodní

Vykonávame revízne správy pre silnoprúdové a slaboprúdové rozvádzače.

Čo hovorí vyhláška ?

V zmysle § 9 ods. 1 písm. a/ zákona č. 124/2006 Z.z. je majiteľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.